Co si musíte uhlídat, aby vám soud nezrušil s.r.o.?

0
162

Každá eseročka musí plnit základní zákonné povinnosti, aby mohla bez problémů podnikat. Porušení může znamenat nejen pokutu, ale dokonce možnost zrušení soudem. Kdy hrozí, že vám společnost s ručením omezeným mohou zrušit automaticky a soudní cestou?
Co si musíte uhlídat, aby vám soud nezrušil s.r.o.?
Zdroj: Shutterstock

Zrušení eseročky ex offo

Zrušení společnosti soudem se nazývá také ex offo. Podnikání v takovém případě zruší sám soud. Ačkoli tento způsob lze považovat, na rozdíl od likvidace, za relativně jednoduchý, protože soud učiní všechny kroky vedoucí k výmazu společnosti sám, ne vždy je to nejšťastnější způsob ukončení podnikatelské kariéry. Má své výhody, ale také řadu nevýhod. Ke zrušení eseročky soudem přitom může dojít i nechtěně a důvodem mohou být i kancelářská pochybení. Proto je dobré vyhnout se takovým důvodům vyhnout.

Soud vám může i bez návrhu zrušit společnost v následujících případech:

1) Společnost nemá sídlo

Sídlo společnosti nemusíte mít tam, kde reálně podnikáte. Podle zákona jde spíše o administrativní centrum společnosti a je jím adresa zapsaná jako sídlo v obchodním rejstříku. Evidenční povahu sídla potvrdila i soudní praxe, když přijala názor, že tzv. . virtuální sídlo není důvodem pro zrušení společnosti (Krajský soud Nitra, sp.zn. 26Cob/61/2020).

Při výmazu původního sídla z obchodního rejstříku máte několik možností, jak se vyhnout zrušení společnosti. Sídlo můžete nechat zapsat na adrese nemovitosti:

a) ve vlastnictví společnosti;
b) užívané společností na základě dohody s jejím vlastníkem (např. v režimu nájmu);
c) jejíž vlastník vám udělí se zápisem její adresy jako sídla do obchodního rejstříku písemný souhlas; jde-li o nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, dokládá se soudu souhlas většiny spoluvlastníků nemovitosti počítaný podle velikosti podílů. Podpisy vlastníků musí být úředně osvědčené.
2) Orgány společnosti nejsou stanoveny více než 3 měsíce

K rušení společností s ručením omezeným v praxi dochází v souvislosti se zánikem funkce jejich původních jednatelů.

V případě úmrtí jednatele zaniká funkce okamžitě. Jestliže valná hromada společnosti jednatele odvolá, zanikne jeho funkce dnem přijetí rozhodnutí o odvolání. Vzdání se funkce ze strany jednatele může být účinné:

a) ode dne 1. zasedání valné hromady následující po doručení písemného vzdání se vlastnoručně podepsaného jednatelem v přítomnosti notáře do dispozice společnosti;
b) okamžitě, pokud jednatel vůli skončit deklaruje přímo na zasedání valné hromady;
c) dnem po uplynutí tříměsíční lhůty od doručení vzdání se funkce společnosti, pokud v uvedené lhůtě valná hromada společnosti nezasedne.
Dodejme, že rozdílná pravidla pro určení okamžiku zániku funkce jednatele mohou vyplývat i ze společenské smlouvy konkrétní eseročky.

3) Společnost poruší povinnost vytvořit nebo doplnit rezervní fond

Pokud se rezervní fond nevytvoří již při vzniku společnosti, musí být vytvořen z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, ve kterém se zisk vytvoří poprvé. Výše fondu musí dosahovat nejméně 5 % z čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu.

Fond musí být každoročně doplněn o částku stanovenou ve společenské smlouvě či stanovách, nejméně však o částku ve výši 5 % z čistého zisku vyčísleného v roční účetní závěrce. Fond se doplňuje až do dosažení maximální výše podle společenské smlouvy nebo stanov, nejméně však do výše 10 % základního jmění. Uvedené podmínky pro tvoření rezervního fondu mohou být modifikovány společenskou smlouvou.

4) Společnost neuloží do sbírky listin účetní závěrku ve lhůtě požadované zákonem

Řádnou i mimořádnou individuální účetní závěrku musíte uložit do sbírky listin nejpozději do devíti měsíců ode dne jejího sestavení. Soud může společnost zrušit, nestihnete-li to ani do šesti měsíců od uplynutí uvedené lhůty. Povinnost uložení účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku se považuje za splněnou jejím uložením v rejstříku účetních závěrek.

5) Nesplacení vkladů, resp. neprovedení podílů při jejich spojení v rukou jednoho společníka

Při spojení obchodních podílů v rukou jediného společníka musí tento do tří měsíců splatit úplně všechny peněžní vklady nebo převést část obchodního podílu, v opačném případě opět hrozí zrušení společnosti. Pokud by kvůli spojení podílů nastala situace, ve které by se jedna osoba stala jediným společníkem více než tří společností s ručením omezeným, nelze ji řešit splacením vkladů, pouze převodem části podílu.

6) Nedořešení podílu s.r.o. ve společnosti, která ji ovládá

Pokud společnost nabude obchodní podíl jiné společnosti, která ji ovládá (tzv. holding), musí tento podíl do šesti měsíců od jeho nabytí převést na jiného společníka nebo na třetí osobu.

Předchozí článekTrvalý kurzarbeit. Co znamená pro zaměstnance a zaměstnavatele?
Další článekJednatelé, společníci a členové dozorčí rady: mohou podnikat i mimo s.r.o.?