Rodinné firmy mají být regulovány, návrh zákona však vzbuzuje rozpaky

0
157

Společné podnikání členů rodiny nebude automaticky rodinným podnikem

Návrh nové právní úpravy přinášející definici rodinného podniku a regulaci základů jeho fungování je z dílny Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Pokud návrh získá v parlamentu dostatečnou podporu, bude formálně přijat jako novela zákona č.j. č. 112/2018 Sb., o sociální ekonomice a sociálních podnicích.

Rodinný podnik bude představován právnickou či fyzickou osobou, kterou návrh zákona definuje pomocí čtyř základních znaků:

  1. Status podnikatele

Typicky půjde o obchodní společnost (včetně společnosti s ručením omezeným) či družstvo, ale také fyzickou osobu (např. živnostníka).

  1. Koncentrace většinových rozhodovacích pravomocí a hospodářského prospěchu z podnikání v rukou členů společné rodiny

V případě obchodní společnosti to znamená, že:

nejméně dva členové rodiny musí vykonávat většinu hlasovacích práv a nejméně 1 člen musí být statutárním orgánem nebo jeho členem,
nejméně 2 členové rodiny musí mít hospodářský prospěch z jejího podnikání celkem více než 50 % zisku po zdanění nebo
1 člen rodiny bude jediným společníkem či akcionářem společnosti a současně jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a nejméně 1 jiný člen rodiny bude statutárním orgánem, jeho členem, prokuristou nebo členem dozorčí rady nebo bude v pracovněprávním vztahu nebo v právním vztahu na základě příkazní smlouvy s touto obchodní společností.
Fyzická osoba může být považována za rodinný podnik, bude-li zaměstnávat nejméně jednoho člena rodiny v pracovněprávním vztahu nebo s ním uzavře příkazní smlouvu; příp. alespoň jeden člen rodiny bude členem rady rodinného podniku.

  1. Vyjádření zákonem blíže specifikovaného závazku spočívajícího ve výkonu podnikatelské činnosti způsobem, který podpoří vazby, hodnoty a tradice rodiny
  2. Zřízení rady rodinného podniku včetně určení způsobu jejího fungování, rozhodování a ustavování jejích členů

Za člena společné rodiny návrh zákona považuje manžele, příbuzné v přímé řadě (prarodiče, rodiče, potomky), sourozence, ale i jiné osoby v poměru rodinném (švagr, švagrová) či obdobném, které jsou si navzájem blízké (např. druh, družka) .

Zdroj: Depositphotos

Návrh počítá se dvěma statusy rodinných podniků

Podniky, které budou chtít deklarovat svůj rodinný status, budou moci podle plánované novely využít dvou možností. Mohou se stát evidovaným rodinným podnikem nebo požádat o přiznání statutu registrovaného rodinného podniku. Pro zařazení do evidence rodinných podniků postačí zákonem stanoveným způsobem prokázat, že podnikatel splňuje definici rodinného podniku. Evidované podniky budou mít právo uvádět označení „rodinný podnik“. Kromě uvedeného návrh nové úpravy s evidencí rodinného podniku nespojuje žádné zvláštní výhody; podle důvodové zprávy má evidence sloužit spíše ke zviditelnění rodinného podnikání ak vytvoření základu pro jeho budoucí regulaci (např. pravidel zaměstnávání členů rodiny či daňově uznatelných nákladů specifických pro rodinné podniky).

Získání statutu registrovaného rodinného podniku vyžaduje splnění přísnějších podmínek. Podnikající osoba musí být například bezúhonná (v případě právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti splňovat i její statutární orgán, resp. jeho člen). Statut registrovaného rodinného podniku vylučuje i porušení zákazu nelegálního zaměstnávání v období tří let před podáním žádosti či probíhající konkurz nebo restrukturalizace. Registrovaný podnik bude povinen nejméně 15 % ze zisku po zdanění použít k posílení svých vnitřních vztahů či podporu rodinných hodnot v období do 1 roku ode dne schválení řádné účetní závěrky, kterou byl prokázán kladný výsledek hospodaření posledního účetního období (např. na vzdělávání, důchodové zabezpečení , rekreační pobyty či zdravotní péči členů rodiny). Získání statutu registrovaného rodinného podniku má být kvalifikací pro přístup k vybraným formám přímé a nepřímé pomoci či podpory. Důvodová zpráva však i ohledně registrovaných rodinných podniků výslovně konstatuje, že konkrétní formy jejich podpory předmětem navrhované právní úpravy nejsou.

Návrhu je vyčítána zejména nekoncepčnost a nedostatečnost

Již z výše uvedeného je zjevné, že pokud bude právní úprava přijata, bude její přínos pro rodinné podniky spočívat v zásadě pouze ve zviditelnění této platformy podnikání.

Předchozí článekFirmy čekají novinky. EU zveřejnila návrh nových pravidel zveřejňování informací
Další článekExperti radí: Zavřený provoz či odpovědnost. Proč si pojistit podnikání?